Wartość Twojej szkody

Bezpłatnie dowiedz się jakiej wysokości odszkodowanie możesz dostać

  [recaptcha][recaptcha size:compact]Akceptuję politykę strony
  Polityka strony

  Odszkodowanie za wypadek w pracy

  Odszkodowanie za wypadek w pracy

  Odszkodowanie za wypadek w pracy

   

  Wypadki w pracy statystycznie zdarzają się rzadziej niż wypadki komunikacyjne, jednak również się zdarzają. Pracownik może z tego tytułu starać się o odszkodowanie zarówno od pracodawcy jak i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

  Wypadek w pracy

  kogo i kiedy dotyczy?

  Wypadkiem przy pracy określa się nagłe zdarzenie, które wywołane zostało przyczyną zewnętrzną, a skutkiem jest uraz lub śmierć osoby wykonującej obowiązki związane z pracą.

  Dotyczy to zdarzeń, które miały miejsce:

  • w trakcie wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych
  • w trakcie wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet jeżeli były one wykonywane bez polecenia
  • w czasie, gdy pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy
  • podczas  podróży służbowej, o ile pracownik wykonywał w tym czasie powierzone mu zadania
  • w trakcie szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
  • podczas wykonywania zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe

  Wypadkiem przy pracy określa się także nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną zdarzenie, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas świadczenia pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.

  Odszkodowanie powypadkowe z ZUS

  Przykładowa sytuacja. Mężczyzna rozwozi obiady dla firmy cateringowej i podczas dowozu ma wypadek, w którym doznaje urazów nóg, rąk i głowy. Ma zamiar ubiegać się o odszkodowanie po wypadku. Najpierw należy sporządzić protokół powypadkowy – musi to zrobić pracodawca. Następnie tenże protokół wraz z dokumentacją, która została do niego dołączona (oświadczeniem zainteresowanego, oświadczeniami świadków bądź zaświadczeniem lekarskim z karetki pogotowia i innymi dokumentami, które można uzyskać) należy przekazać do ZUS. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku, zespół powypadkowy sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy według wzoru ustalonego w przepisach. W związku z wypadkiem przy pracy ZUS może przyznać poszkodowanemu jednorazowe odszkodowanie po wypadku. Świadczenie to jest przyznawane za stały lub długotrwały (przekraczający 6 miesięcy) uszczerbek na zdrowiu. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie trzeba złożyć po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Jeżeli natomiast uszczerbek na zdrowiu będzie trzeba leczyć latami, to do rozpoczęcia procedury jednorazowego odszkodowania z ZUS wystarczy zaświadczenie lekarza leczącego poszkodowanego. W przypadkach, gdy pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, który skutkuje częściową lub całkowita niezdolnością do pracy, to taka osoba może liczyć na rentę. Niezdolność częściową lub całkowitą do pracy orzeka lekarz orzecznik.

  Wysokość jednorazowego odszkodowania określa się kwotowo za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z możliwością zwiększenia kwoty odszkodowania.

  Odszkodowanie za wypadek od pracodawcy

  Jest to odszkodowanie powypadkowe uzupełniające, tzn. pracownik może domagać się od pracodawcy takiego odszkodowania wówczas, gdy szkoda doznana przez pracownika w wyniku wypadku przy pracy nie została w całości pokryta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O odszkodowanie od pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy można się domagać dopiero po uzyskaniu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego przez ZUS. Pracodawca może mieć obowiązek do wyłożenia sumy potrzebnej na koszty leczenia poszkodowanego pracownika, a w sytuacjach, gdy poszkodowany został inwalidą – również sumy potrzebnej na koszty przygotowania do innego zawodu.

  Poza tym, jeżeli poszkodowany pracownik utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej lub też zwiększyły się jego potrzeby może żądać wówczas od pracodawcy odpowiedniej renty.

  Śmiertelny wypadek przy pracy

  Niestety i takie sytuacje się zdarzają. Rodzina poszkodowanego ma prawo do zadośćuczynienia, odszkodowania, zwrotu kosztów pogrzebu i renty po zmarłym. Wszelkie informacje na temat postępowania, możliwości uzyskania rekompensaty finansowej można znaleźć w zakładce odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby.

  Kiedy nie przysługuje pomoc z tytułu wypadku przy pracy?

  Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Odszkodowanie powypadkowe nie przysługuje również ubezpieczonemu, który będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

  Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią,

  podejmiemy działania prawne w celu uzyskania najwyższego odszkodowania po wypadku w pracy.

  Odszkodowania powypadkowe Warszawa

  ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa